Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi – poliitika) kehtestab eeskirjad, mille alusel veebilehe haldaja (casinors.net) (edaspidi – ettevõte) kasutab veebilehe kasutajatelt (edaspidi – kasutajad) saadud isikuandmeid. Käesolev privaatsuspoliitika kehtib kõigi Veebisaidi kasutajate suhtes. Kõiki poliitika tekstis kasutatud mõisteid ja määratlusi tõlgendatakse vastavalt Euroopa Liidu (edaspidi – EL) kehtivatele õigusaktidele. Kasutajad annavad selgesõnaliselt nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks käesolevas eeskirjas kirjeldatud viisil. Veebisaidi kasutamine tähendab kasutaja tingimusteta nõusolekut käesolevate põhimõtete ja täpsustatud andmete töötlemise tingimustega.

Kasutaja ei kasuta Saiti, kui ta ei nõustu käesoleva poliitika tingimustega.

1. Ettevõtte poolt töödeldavad kasutajate isikuandmed

1.1. Veebileht kogub, kasutab ja kasutab käesolevates põhimõtetes määratletud eesmärkidel kasutajate isikuandmeid, tehnilist ja muud teavet kasutajate kohta.
1.2. Tehniline teave ei ole isikuandmed. Ettevõte kasutab küpsiseid, mis aitavad kasutajat tuvastada. Küpsised on tekstifailid, mis on ettevõtte käsutuses, et töödelda teavet kasutaja tegevuse kohta, sealhulgas teavet selle kohta, milliseid lehekülgi kasutaja külastas ja kui kaua kasutaja lehel viibis. Kasutaja võib küpsiste kasutamise brauseri seadetes keelata.
1.3. Tehnilise teabe all mõistetakse ka teavet, mis edastatakse ettevõttele automaatselt veebilehe kasutamise käigus kasutaja seadmesse paigaldatud tarkvara abil.
1.4. Kasutaja isikuandmed – teave, mille kasutaja esitab ettevõttele taotluse või tagasisidevormi täitmisel veebilehel ja sellele järgneval veebilehe kasutamisel. Ettevõtjale kohustuslikuks osutuvad andmed on erimärgistatud. Muud andmed esitab Kasutaja oma äranägemise järgi.
1.5. Ettevõte võib töödelda ka andmeid, mille isikuandmete subjekt on teinud avalikult kättesaadavaks või mis kuuluvad seaduse kohaselt avaldamisele või kohustuslikule avalikustamisele.
1.6. Ettevõte ei kontrolli kasutaja poolt esitatud isikuandmete usaldusväärsust ja tal puudub võimalus hinnata tema võimekust. Ettevõte eeldab siiski, et kasutaja esitab enda kohta tõesed ja piisavad isikuandmed ning hoiab need andmed ajakohasena.

2. Kasutajate isikuandmete töötlemise eesmärgid

2.1. Ettevõtte peamine eesmärk isikuandmete kogumisel on pakkuda kasutajatele teavet ja nõustamisteenuseid. Kasutajad nõustuvad, et ettevõte võib kasutada nende isikuandmeid ka järgmistel eesmärkidel:

2.2. Ettevõte kasutab punktis 2.1 nimetatud eesmärkidel anonüümset tehnilist teavet.

3. Kasutajate isikuandmete töötlemise tingimused ja meetodid ning nende edastamine kolmandatele isikutele.

3.1. Kasutaja nõustub oma isikuandmete töötlemisega, saates taotluse (mis tahes kirjalik või elektrooniline taotlus, mis sisaldab kontaktandmeid).
3.2. Kasutaja isikuandmete töötlemine tähendab kasutaja isikuandmete kogumist, salvestamist, süstematiseerimist, kogumist, säilitamist, täpsustamist (ajakohastamist, muutmist), väljavõtteid, kasutamist, edastamist (levitamist, edastamist, kättesaadavaks tegemist, juurdepääsu), depersonaliseerimist, blokeerimist, kustutamist, hävitamist.
3.3. Kasutaja isikuandmeid hoitakse konfidentsiaalsena, välja arvatud juhul, kui kasutaja annab vabatahtlikult teavet enda kohta, et see oleks avalikult kättesaadav piiramatule arvule isikutele.
3.4. Ettevõttel on õigus edastada kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele järgmistel juhtudel:

4. Kasutaja isikuandmete kaitseks kohaldatavad meetmed

4.1. Ettevõte võtab vajalikud ja piisavad õiguslikud, organisatsioonilised ja tehnilised meetmed, et kaitsta kasutaja isikuandmeid ebaseadusliku või juhusliku juurdepääsu, hävitamise, muutmise, blokeerimise, kopeerimise, levitamise ja muude kolmandate isikute ebaseaduslike tegevuste eest.

5. Vaidluste lahendamine

5.1. Kõik vaidlused, mis võivad tekkida käesoleva poliitikaga reguleeritud suhetest, lahendatakse vastavalt kohaldatavates ELi õigusaktides sätestatud menetlustele ja kooskõlas Euroopa õiguse eeskirjadega.
5.2. Kohustuslik on järgida kohtueelset (nõude) vaidluste lahendamise menetlust.

6. Täiendavad tingimused

6.1. Ettevõttel on õigus muuta käesolevat privaatsuspoliitikat ilma kasutaja nõusolekuta.
6.2. Uus privaatsuspoliitika kehtib alates selle avaldamise kuupäevast, kui privaatsuspoliitika uus versioon ei sätesta teisiti.
6.3. Veebisaidi jätkuv kasutamine pärast selliste muudatuste tegemist kinnitab kasutaja nõusolekut selliste muudatustega.